Deze gebruiksvoorwaarden bepalen het kader voor giften ter ondersteuning van één of meerdere items of projecten die Vincent de Paul Belgium voorstelt, hetzij in de solidaire webshop op deze website, hetzij op de website www.crowdgiving.be.

 

  1. Definities

 

Begunstigde: Vincent de Paul Belgium of de Sint-Vincentiusvereniging, Nationale Raad van België: een vereniging zonder winstoogmerk die fungeert als nationale coördinerende instantie voor 300 aangesloten lokale verenigingen in België, actief in de lokale strijd tegen de armoede. De vereniging heeft haar zetel in 1160 Brussel, Kleine Wijngaardstraat 179 en is ingeschreven bij de KBO onder nummer 0410.914.863;

Contract: de online gesloten overeenkomst tussen de Begunstigde en de Donateur waarbij de Donateur een gift doet aan de Begunstigde, die wordt bevestigd in de volgende contractuele documenten: (i) het Elektronisch Formulier, (ii) de Beschrijving en (iii) deze Gebruiksvoorwaarden;

Donateur: de persoon die een gift doet aan voor een Item of Project dat door de Begunstigde in het kader van het Contract wordt voorgesteld;

Elektronisch formulier: het elektronische formulier dat online beschikbaar is, waarin de Donateur de nodige gegevens verzamelt om een Gift te doen;

Gebruiksvoorwaarden: de onderhavige gebruiksvoorwaarden, die de wijze van gebruik en de contractuele relatie in geval van een Gift tussen de schenker en de begunstigde regelen;

Gift: het bedrag in euro’s dat het voorwerp uitmaakt van het Contract;

Item: Een indicatief item dat wordt gepresenteerd in de solidaire webshop van deze website en voorwerp is van fondsenwerving door de Begunstigde;

Lokale aangesloten vereniging: elke vereniging, door de Begunstigde belast met de operationele uitvoering van een Project;

Partij: de Donateur en/of de Begunstigde;

Persoonsgegevens: de persoonsgegevens van de Donateur in de zin van de huidige GDPR door de Donateur aan de Begunstigde verstrekt via het Elektronische formulier;

Privacyverklaring: de privacyverklaring die beschikbaar is op de website ;

Project: Een project dat wordt gepresenteerd op de website www.crowdgiving.be, en voorwerp is van fondsenwerving door de Begunstigde en beheerd wordt door een lokale aangesloten vereniging (eventueel op voorstel van de Begunstigde)

Beschrijving: de beschrijving van het Project of het Item die aan de potentiële Donateur wordt gepresenteerd.

 

  1. Contractueel en wettelijk kader

 

Tenzij Partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen, zijn deze Gebruiksvoorwaarden alleen van toepassing op deze Overeenkomst tussen Donateur en Begunstigde met betrekking tot een Gift voor een specifiek Item of Project. In geval van tegenstrijdigheid tussen de bepalingen van de verschillende contractuele documenten die het Contract vormen, is de rangorde (in afnemende volgorde van hiërarchie) als volgt: (i) de Beschrijving, (ii) het Elektronisch Formulier, (iii) deze Gebruiksvoorwaarden.

Overeenkomstig artikel 894 van het Burgerlijk Wetboek is de Gift onherroepelijk, onverminderd de huidige bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden. Elke Gift is gratis en zonder tegenprestatie. Bijgevolg geeft geen enkele Gift de begunstigde recht op enige vergoeding.

 

  1. Operationele verwerking van de Gift

 

Afsluiten van het Contract

Elk Contract komt tot stand op het moment van ontvangst van de Gift op de bankrekening van de Begunstigde.

De Donateur behoudt zich het recht voor om de geldigheid van de Overeenkomst afhankelijk te stellen van andere wettelijke of andere voorwaarden, zoals de rechts-of handelingsbekwaamheid van de Donateur.

De Donateur garandeert de juistheid van de door hem verstrekte gegevens, op straffe van nietigheid van het Contract.

Verzameling van gegevens

Voor elke Gift verzamelt de Begunstigde de volgende gegevens: de Persoonsgegevens van de Donateur; het bedrag van de Gift; de wijze van betaling; het verzoek om een fiscaal attest (indien van toepassing) en/of de wens om de Gift anoniem te doen (indien van toepassing).

De gegevens worden verzameld via het Elektronisch formulier. De website en applicaties worden gehost door de hostingprovider van de Begunstigde.

Betaling

In geval van een Gift zal de betaling geschieden door middel naar keuze van de in het Elektronisch Formulier voorgestelde middelen.

Voor de correcte uitvoering van zijn betaling aanvaardt de Donateur de algemene voorwaarden van de betaalprovider van zijn keuze, zonder dat dit aanleiding geeft tot aansprakelijkheid van de Begunstigde om welke reden dan ook. De Donateur ontvangt na betaling een elektronische bevestiging.

Vergoedingen en commissies

De Gift door de Donateur wordt gedaan zonder kosten, heffing of commissie voor de Donateur.

De Begunstigde verbindt zich ertoe de vergoeding te betalen die de leverancier van het betaalmiddel eventueel vraagt.

Fiscaal attest

De Begunstigde kan een fiscaal attest aan de Donateur verstrekken, op voorwaarde dat de bepalingen van het Belgisch WIB en de ministeriële omzendbrieven die van kracht zijn op het ogenblik van de Gift, worden gerespecteerd.Elk Project wordt geïnitieerd door de Begunstigde die de directe begunstigde is van de Gift en titularis is van de Begunstigde projectrekening.

Toewijzing van de steun

Een Project wordt uitgevoerd door de Lokale aangesloten vereniging, zoals aangegeven in de Beschrijving. De Begunstigde verbindt zich ertoe deze vereniging bij het beheer van het Project te ondersteunen met een subsidie die minstens gelijk is aan ontvangen middelen, zonder aftrek van kosten of provisies.

Een Item is slechts indicatief. Een Gift wordt zoveel mogelijk aangewend voor het Item naar keuze van de Donateur, zoals aangegeven in de Beschrijving. De Begunstigde behoudt zich evenwel het recht voor de Gift prioritair en volgens de dagelijkse noden te besteden aan andere doeleinden, hetzij lokaal, provinciaal of nationaal. 

Totaalbedrag aan fondsenwerving voor een Project

Het bedrag dat per Project moet worden geïnd is een indicatief bedrag. De ingezamelde middelen zullen worden overgemaakt aan de Lokale aangesloten vereniging die belast is met de operationele uitvoering van het Project, zelfs als het streefbedrag niet wordt bereikt.

Duur, opschorting of beëindiging van de fondsenwerving voor een Project of activiteit 

De inzameling per Project kan naar eigen goeddunken van de Begunstigde worden opgeschort, ingekort of verlengd, ongeacht of het doel wordt bereikt.

In geval van vroegtijdige beëindiging van een Project of activiteit blijven de gedane Giften verworven en worden zij niet terugbetaald. Desgevallend zullen de verzamelde middelen worden toegewezen aan de Lokale aangesloten vereniging of bij gebreke, Vincent de Paul Belgium.

Ontbinding of fusie van een Lokale aangesloten vereniging

In geval van ontbinding of fusie van een plaatselijke aangesloten vereniging gedurende de projectperiode blijven de door de Begunstigde ontvangen giften verworven zonder de mogelijkheid tot restitutie. De Begunstigde behoudt zich het recht voor om de ingezamelde middelen door te sluizen naar een andere lokale vereniging die hetzelfde doel nastreeft.

 

  1. Bescherming van persoonsgegevens

 

Door het aangaan van het Contract gaat de Donateur ermee akkoord dat zijn Persoonsgegevens door de Begunstigde kunnen worden verwerkt in het kader van de gewenste uitvoering van het Contract.

De verwerking van Persoonsgegevens in het kader van andere fondsenwervingsactiviteiten is gebaseerd op het gerechtvaardigd belang van de Begunstigde, aangezien het inzamelen van middelen noodzakelijk is voor de financiering van goede doelen die deel uitmaken van de activiteiten van de Begunstigde, en dat zonder enig winstoogmerk.

Tenzij de Donateur uitdrukkelijk toestemt, zullen zijn of haar Persoonsgegevens niet voor enig ander doel worden verwerkt. Voor meer informatie over uw rechten en de manier waarop uw persoonlijke gegevens worden verwerkt, kunt u de Privacyverklaring raadplegen.

 

  1. Intellectuele eigendomsrechten

Alle Intellectuele Eigendomsrechten van de Begunstigde, op welke wijze dan ook medegedeeld in het kader van het Contract, blijven de exclusieve eigendom van de Begunstigde. Elke reproductie of gebruik ervan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is uitdrukkelijk verboden en kan aanleiding geven tot een schadevergoeding.

 

  1. Aansprakelijkheid en schadevergoeding

 

Algemeen principe

Partijen kunnen alleen aansprakelijk worden gesteld (ongeacht de rechtsgrond) voor schade die het gevolg is van hun eigen opzet of grove nalatigheid.

Indirecte schade

In geen geval zijn de partijen aansprakelijk voor indirecte, incidentele, punitieve, gevolg- of punitieve schade, zoals winstderving of inkomstenderving, inkomstenderving, kosten voor de onderbreking van de bedrijfsvoering, reputatieschade of verlies van klanten.

Beperking

De aansprakelijkheid van elke Partij jegens de andere Partij is beperkt tot het equivalent van 100% (honderd procent) van de bedragen die de Donateur aan de Begunstigde heeft betaald uit hoofde van het Contract, ongeacht de aard van de vordering, al dan niet in de vorm van een contract, onrechtmatige daad, garantie of anderszins.

Vertegenwoordigers van Begunstigde

De in de voorgaande leden opgenomen uitsluitingen van aansprakelijkheid van de Begunstigde zijn ook van toepassing op de aansprakelijkheid van zijn werknemers, medewerkers, bedienden, adviseurs, vertegenwoordigers, plaatsvervangers, leveranciers en (eventuele) leveranciers.

Uitsluitingen

De hierna overeengekomen aansprakelijkheidsbeperkingen zijn van toepassing, tenzij in strijd zijn met dwingende wettelijke of openbare ordebepalingen.

Technische infrastructuur

Om een Gift te doen, moet de donateur beschikken over apparatuur die is geconfigureerd om de goede werking van de website te waarborgen. De Begunstigde biedt geen garantie voor de continuïteit of veiligheid van de dienstverlening, maar is slechts gebonden aan een middelenverbintenis in dit verband.

Informatie beschikbaar op de website

Alle informatie op de site kan te allen tijde worden gewijzigd, rekening houdend met de interactiviteit van de site, zonder dat de Begunstigde hiervoor verantwoordelijk is.

Overmacht

De Begunstigde kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de nakoming van een van zijn verplichtingen wordt verhinderd of vertraagd door een geval van overmacht in de zin van de rechtspraak.

 

  1. Overige bepalingen

 

Deelbaarheid

Indien een of meer bepalingen van het Contract geheel of gedeeltelijk ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar worden verklaard, blijven de geldigheid, wettigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen van het Contract onverlet.

In dit geval verbinden de partijen zich ertoe deze geheel of gedeeltelijk ongeldige, onwettige of niet-afdwingbare clausule met terugwerkende kracht te vervangen door een geldige, wettelijke of afdwingbare clausule die het doel van de ongeldige, onwettige of niet-afdwingbare clausule zo dicht mogelijk benadert.

Eerdere overeenkomsten

Het Contract vormt de volledige overeenkomst tussen de Partijen en vervangt alle voorgaande overeenkomsten met betrekking tot het onderwerp van het Contract.

Continuïteit van de verplichtingen

Alle verplichtingen uit hoofde van het contract die naar hun aard ook na afloop van het contract blijven gelden na afloop van het contract.

Onafhankelijkheid van de partijen

De partijen zijn onafhankelijk en komen overeen dat een Contract geen agentschaps- of partnerschapsrelatie tussen hen tot stand brengt. Niets in dat Contract mag worden geïnterpreteerd als het tot stand brengen van een relatie die de ene partij in staat stelt namens de andere partij op te treden of garanties te verstrekken, tenzij dit uitdrukkelijk is bepaald.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Op de contractuele relatie tussen de Begunstigde en de Donateur is het Belgische recht van toepassing.

Elk geschil dat voortvloeit uit de contractuele relatie tussen de Begunstigde en de Donateur valt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de Rechtbanken van Brussel.