In overeenstemming met het Algemeen Reglement voor Gegevensbescherming van 25 mei 2018 informeren wij u over ons gebruik van uw persoonlijke gegevens.

 

1.       Definities

 

Persoonsgegevens: alle gegevens met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare persoon;

Verwerking van Persoonsgegevens: elke verwerking en elk gebruik van Persoonsgegevens, met inbegrip van maar niet beperkt tot het verzamelen, registreren, opslaan, sorteren, structureren, opslaan, bewaren, bijwerken of wijzigen, vragen, raadplegen, gebruiken, overdragen, verdelen of ter beschikking stellen op welke wijze dan ook, matchen of combineren, beschermen, wissen of vernietigen van Persoonsgegevens;

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens: Vincent de Paul Belgium of de Sint-Vincentiusvereniging, Nationale Raad van België, een vzw met maatschappelijke zetel te 1160 Brussel, Vignetstraat 179, en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) onder nummer 0410.914.863.

 

2.       Algemene beginselen

 

(i) De Verantwoordelijke verwerkt alleen de Persoonsgegevens die strikt noodzakelijk zijn voor het nastreven van zijn doelstellingen;

(ii) de rechtvaardigingsgrond waarop een Verwerking is gebaseerd, duidelijk is aangegeven;

iii) Potentiële onderaannemers zijn zich bewust van hun verplichtingen en verantwoordelijkheden. Zij zijn gebonden door contractuele clausules met betrekking tot veiligheid, vertrouwelijkheid en gegevensbescherming;

(iv) De Verantwoordelijke heeft adequate organisatorische en veiligheidsmaatregelen getroffen; 

v) de procedures voor de uitoefening van de rechten van de betrokkenen met betrekking tot hun Persoonsgegevens (recht van toegang, rectificatie, overdraagbaarheid, intrekking van de toestemming) worden kenbaar gemaakt.

 

3.       Verkrijging en aard van de verwerkte Persoonsgegevens

 

De Verantwoordelijke heeft uw contactgegevens, indien:

(i)  U heeft een gift gedaan die ertoe heeft geleid dat u aan de database bent toegevoegd;

(ii) Uw Persoonlijke Gegevens zijn verkregen als onderdeel van een specifieke fondsenwervingscampagne of -project (mogelijk door het huren van uw Persoonlijke Gegevens van een derde partij);

(iii) U hebt belangstelling getoond voor vrijwilligerswerk bij een lokale entiteit van de Verantwoordelijke, wat heeft geleid tot uw toevoeging aan haar database; 

(iv) U heeft op een of andere manier aangegeven dat u wenst dat er contact met u wordt opgenomen en/of U geïnformeerd wordt.

Voor de inzameling van donaties:

De Verantwoordelijke verwerkt Persoonsgegevens zoals uw naam, adres, geslacht, titel en e-mailadres, bankrekeningnummer, telefoonnummer en geboortedatum, indien opgegeven, alsmede eventuele persoonlijke voorkeuren.

De Verantwoordelijke legt ook vast voor welke projecten of fondsenwervingscampagnes u een donatie heeft gedaan of gecontacteerd bent.

De Verantwoordelijke verwerkt ook informatie die u spontaan verstrekt, bijvoorbeeld uw feedback over zijn organisatie, sommige van zijn activiteiten of campagnes.

Voor vrijwilligerswerk:

De Verantwoordelijke verwerkt Persoonsgegevens zoals uw naam, adres, geslacht, titel en e-mailadres, telefoonnummer en geboortedatum, vrijwilliger, indien deze informatie wordt verstrekt, alsmede eventuele persoonlijke voorkeuren.

De Verantwoordelijke registreert ook, indien van toepassing, voor welke specifieke projecten of fondsenwervingscampagnes u vrijwilligerswerk hebt gedaan, hebt gedoneerd of bent gecontacteerd.

De Verantwoordelijke verwerkt ook informatie die u spontaan verstrekt, bijvoorbeeld uw feedback over haar organisatie, sommige van haar activiteiten of campagnes of specifiek voor gegevens die u verstrekt in het kader van een door de Verantwoordelijke aangeboden verzekeringsdekking.

 

4.       Doel en gebruiksvoorwaarden van de Persoonsgegevens

 

Uw Persoonsgegevens worden verwerkt:

(i) om u in staat te stellen een gift te doen voor een project of campagne;

ii) voor de administratieve follow-up van schenkingen, met inbegrip van, in voorkomend geval, de toezending van een fiscaal attest;

iii) voor fondsenwervingsdoeleinden;

(iv) om u als donor te informeren over onze activiteiten en wat er met uw donaties wordt uitgevoerd;

(v) om u als vrijwilliger te informeren over uw rechten en plichten, activiteiten en wat er met uw vrijwilligerswerk wordt gedaan.

Voor de inzameling van giften:

Door een gift te doen, gaat u ermee akkoord dat uw Persoonsgegevens door de Verantwoordelijke worden verwerkt om uw gift te kunnen behandelen: Voor elke ontvangen gift bewaart de Verantwoordelijke daarom informatie over deze schenking (zoals het project of de campagne, het bedrag van de schenking, het rekeningnummer, de dag van betaling, de mededeling, het nummer van de schenking en de gegevens met betrekking tot een eventuele domiciliëring) en de uitvoering ervan (de historiek van uw schenkingen en eventueel de informatie die nodig is voor de toekenning van een fiscaal attest). Uw Persoonsgegevens worden verwerkt om een goede opvolging van de schenking te verzekeren (registratie, verwerking, fiscaal attest, domiciliëring) en dat in overeenstemming met ons rechtmatig belang om de schenking op een gepaste manier te verwerken. Als u de benodigde Persoonsgegevens niet verstrekt, kan uw donatie en/of het verstrekken van een fiscaal attest niet correct worden verwerkt.

De verwerking van Persoonsgegevens in het kader van andere fondsenwervingscampagnes is gebaseerd op het gerechtvaardigd belang van de Verantwoordelijke, aangezien fondsenwerving noodzakelijk is voor het realiseren van onze goed doelen die u steunt en dat deel uitmaakt van onze activiteiten zonder winstoogmerk.

De Verantwoordelijke gebruikt die informatie dan ook om u op de hoogte te houden van haar activiteiten en verwezenlijkingen of in het kader van toekomstige acties: desgevallend wordt u per post of telefonisch gecontacteerd (tenzij u ingeschreven bent op de lijst “Bel me niet meer”). Voor sommige fondsenwervingsprojecten of campagnes kan de Verantwoordelijke alleen schrijven naar mensen met een specifiek profiel, bijvoorbeeld op basis van hun historiek van giften, leeftijd of persoonlijke voorkeuren.

Voor vrijwilligerswerk:

De verwerking van Persoonsgegevens in het kader van uw vrijwilligerswerk is gebaseerd op het legitieme belang van de Verantwoordelijke, aangezien het verzamelen van uw Persoonsgegevens noodzakelijk is om de goede doelen te bereiken die door u worden onderschreven dit deel uitmaakt van onze activiteiten zonder winstoogmerk.

De Verantwoordelijke gebruikt die informatie dan ook om u op de hoogte te houden van haar activiteiten en verwezenlijkingen of in het kader van toekomstige acties: desgevallend wordt u per post of telefonisch gecontacteerd (tenzij u ingeschreven bent op de lijst “Bel me niet meer”). Voor sommige vrijwilligersprojecten of -campagnes schrijft de Verantwoordelijke soms alleen naar mensen met een specifiek profiel, bijvoorbeeld op basis van hun vrijwilligersgeschiedenis, leeftijd of persoonlijke voorkeuren.

 

5.       Onderaannemers of andere derden die gebruik maken van Persoonsgegevens

 

De Verantwoordelijke is zelf verantwoordelijk voor de Verwerking van de Persoonsgegevens. Soms moet zij echter een beroep doen op dienstverleners die genoodzaakt zijn om uw Persoonsgegevens ook onder haar verantwoordelijkheid te gebruiken (ook wel “onderaannemers” genoemd), en dat om de afhandeling te waarborgen bij:

(i) het werven van fondsen;

ii) vrijwilligersactiviteiten.

De Verantwoordelijke ziet erop toe dat haar dienstverleners de geldende beschermingsregels toepassen om een veilige en betrouwbare Verwerking van uw gegevens te waarborgen en dat zij hun wettelijke verplichtingen nakomen.

Uw Persoonsgegevens kunnen ook worden doorgegeven aan derden buiten de organisatie van de Verantwoordelijke:

(i) indien nodig voor de verwerking van uw schenking en/of de fiscale consequentie ervan (bv. banken of belastingautoriteiten om de afgifte van fiscale attesten te waarborgen);

(ii) wanneer dit nodig is voor de Verwerking van uw dossier als vrijwilliger (bijvoorbeeld in geval van een oproep tot verzekering van de Verantwoordelijke) of wanneer de Verantwoordelijke wettelijk verplicht is dat te doen.

De Verantwoordelijke maakt er een erezaak van om de gegevens van zijn donateurs nooit te verhuren, uit te wisselen of te verkopen aan welke organisatie dan ook.

Als donateur worden uw Persoonsgegevens gehost door IRaiser Belgium, Brusselsesteenweg 671 3090 Overijse, via haar databank-software. IRaiser Belgium zorgt voor de goede werking van zijn tool en werkt de software regelmatig bij. Geen enkele IRaiser-cliënt heeft toegang tot de eigen gegevens van de Verantwoordelijke.

Als vrijwilliger worden uw Persoonsgegevens door de Verantwoordelijke opgeslagen in haar database, een softwareprogramma dat in Filemaker is gemaakt en wordt beheerd door JAK Solutions, Avenue de Fré, 229, 1180 Ukkel, die de goede werking van deze tool garandeert en het programma regelmatig bijwerkt. Geen enkele JAK Solutions klant heeft toegang tot de eigen gegevens van de Verantwoordelijke.

 

6.       Organisatorische en technische maatregelen

 

De Verantwoordelijke verbindt zich ertoe een geschikte organisatiestructuur en een fysieke en IT-beveiligingsomgeving op te zetten ter bescherming van uw Persoonsgegevens.

 

7.       Gebruik van de rechten met betrekking tot uw Persoonsgegevens

 

Aangezien uw Persoonsgegevens worden verwerkt in een database van de Verantwoordelijke onder diens verantwoordelijkheid, kunt u deze raadplegen of wijzigen. U kunt ook vragen om ze te verwijderen; in dat geval bewaart de Verantwoordelijke op uw eenvoudig verzoek alleen die gegevens die nodig zijn om uw wens niet meer gecontacteerd te worden kan opvolgen, of indien nodig zal hij uw gegevens volledig anonimiseren na het verstrijken van de wettelijke termijnen, waar van toepassing.

U kunt ook aangeven dat u zich verzet tegen de verwerking ervan, of u kunt verzoeken deze verwerking te beperken.

U kunt uw rechten uitoefenen door een brief te sturen naar de functionaris voor gegevensbescherming, die door de Verantwoordelijke is aangesteld, met een kopie van uw identiteitskaart of een ander document dat uw identiteit bewijst naar contact@vincentdepaul.be

In het kader van de Verwerking van uw Persoonsgegevens heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Drukpersstraat 35, door een brief te sturen naar dit adres of een e-mail te sturen naar contact@apd-gba.be

 

8.    Bewaartermijn van uw Persoonsgegevens

 

Als u een gift doet, zal Verantwoordelijke uw Persoonsgegevens verwerken in het kader van de voortzetting van de fondsenwerving en dat tot 15 jaar na uw laatste gift, of tot na de laatste keer dat u actief uw interesse heeft getoond om uw Persoonsgegevens te bewaren.

Als Verantwoordelijke contact met u opneemt als potentiële donateur en u uiteindelijk geen gift doet, zal hij uw Persoonsgegevens niet langer bewaren of verwerken.

Als u uw vrijwilligerswerk heeft beëindigd en de Verantwoordelijke hiervan op de hoogte heeft gesteld, worden uw gegevens niet meer verwerkt en verwijderd.

Als de Verantwoordelijke contact met u opneemt als potentiële vrijwilliger en u geen verder gevolg geeft, zal hij uw Persoonsgegevens niet langer bewaren of bewerken.

Uw Persoonlijke Gegevens worden uiteraard niet meer verwerkt of opgeslagen als u aangeeft dat u dit niet langer wenst te doen. De gegevens met betrekking tot de toekenning van de fiscale attesten worden ten minste bewaard zolang de wet dat vereist van de Verantwoordelijke.

9.       Gebruik van cookies

 

Cookies zijn kleine elektronische tekstbestanden die door de websites die u bezoekt op uw computer worden geplaatst. Ze worden veel gebruikt om websites efficiënter te laten functioneren en om informatie te verstrekken aan website-eigenaren.

Wanneer u www.vincentdepaul.be of www.crowdgiving.be voor de eerste keer bezoekt, geeft de homepage informatie over uw privacy en bewoordingen over uw eventuele toestemming voor het gebruik van cookies via een “cookie-banner”. Als u de website actief blijft gebruiken en u zich niet actief verzet tegen het gebruik van cookies, accepteert u ons gebruik van cookies. Uw toestemming wordt opgeslagen in uw browser, zodat de informatie niet op elke pagina van de website hoeft te worden herhaald. Als uw browser geen toestemming heeft (bijvoorbeeld als u uw cookies heeft verwijderd), zal de “cookie-banner” met informatie over uw privacy bij uw volgende bezoek aan de website opnieuw verschijnen. Wij kunnen bepaalde technisch vereiste cookies installeren en gebruiken, die geen voorafgaande toestemming van u vereisen. We kunnen ook sessiecookies gebruiken die automatisch worden verwijderd aan het einde van uw sessie en waarvoor uw voorafgaande toestemming niet nodig is. Andere cookies (zoals cookies om de surfervaring te verbeteren door bepaalde gegevens op te slaan – om te voorkomen dat u deze gegevens opnieuw moet invoeren wanneer u verbinding maakt – en door de inhoud van de site aan te passen aan uw voorkeuren) kunnen worden geïnstalleerd en gebruikt op basis van uw toestemming.